Romanian Academy, Iasi Branch - Institute of Economic and Social Research, "Gh. Zane", Department of Psychology and Education Sciences invites you to attend
the International Scientific Conference: CREATIVITY AND PERSONAL DEVELOPMENT
– Modalities of social and educational integration

The event, at the XI-th edition, addresses the current and complex theme of creativity and its role in personality development, analyzed from multidisciplinary perspectives.
OBJECTIVES:
1. Creativity is a complex concept that requires a continuous redefinition and interpretation, considering its manifestation areas: individual, educational and social. It is necessary to realize some theoretical delimitations between creativity, innovation, invention and discovery.
2. Approaching the process of creativity from different theoretical perspectives: psychoanalysis, behaviorism, humanist theory, etc. Defining the role of creativity in the development and optimization of the personality, its role in the educational process and at the social level.
3. Analysis of the stages which constitutes the complex process of creativity (germination, insight, elaboration and valorisation of the created products).
4. Description of creative manifestations that take place at the society level (cultural, artistic manifestations, art therapy, inventions and innovations, etc.) and of education (intervention through art in school, different creative activities).
5. Presentation of the factors that stimulate creativity but also those that block the creative intention. Proposing some projects to implement creativity as an objective in the educational process. Involvement of the school in the development of creative skills through unique artistic activities.
6. Sustaining of a new perspective on the modern personality, defined and formed by creativity, enthusiastic and free spirit, capable of continuous adaptation to new situations, to a constantly changing society.
We invite to participate teachers and researchers, psychologists, psychotherapists, and students interested in this topic. The papers will be published in a collective volume with academic recognition, which will be indexed later in international databases. We offer nominal Diploma of participation.
DEADLINES
10 April, 2020 - for sending title and abstract in English (up to 250 words and 3-5 keywords):
28 April, 2020 - acceptance of papers.
30 April, 2020 - for sending full papers (8 to 10 pages, font Times New Roman - 12, format A4, fully justified, margins Normal. Bibliography: author, year, title, editor.)
We ask participants to comply with the deadlines for submitting materials.
All documents will be sent electronically to the following e-mail:
acadconference@yahoo.ro or
marinela.rusu@ices.acadiasi.ro
The papers will meet the proposed theme and must not have been previously published.
Each author can participate with a maximum of two papers.
CONTACT:
Romanian Academy, Iasi Branch - Institute of Economic and Social Research, "Gh. Zane", Str.
T. Codrescu, nr. 2, cod 700481.
Ph.D. researcher, pr. grd. II, Marinela Rusu
Mobile: 004 0749252992
e-mail: acadconference@yahoo.ro
marinela.rusu@ices.acadiasi.ro
Conference website: http://creativity-today.simplesite.com (engl)
The conference is registered in the International Database (BDI).

Date and time
22-23 May 2020
Add to calendar


Academia Română, Filiala Iași - Institutul de Cercetări Economice și Sociale, ”Gh. Zane”, Secția Psihologie și Științele educației, vă invită să participați la Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediţia a-XI-a, intitulată:
CREATIVITATEA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ - Modalități de integrare socială și educativă


Conferința va avea loc pe data de 22 mai, 2019, ora 9.00, în Aula Magna – Filiala Iași
a Academiei Române Bdul Carol I, nr. 8.
Evenimentul este la a-XI-a ediție și abordează tema complexă a creativității și rolul acesteia în
dezvoltarea personalității, analizate din perspective multidisciplinare.
Pagina web a manifestării ştiinţifice: http://creativity-today.simplesite.com (engl.)


OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:
1. Creativitatea reprezintă un concept complex ce presupune o continuă redefinire și interpretare, având în vedere domeniile sale de manifestare: individual, educativ și social. Este necesară realizarea unor delimitări teoretice între creativitate, inovație, invenție și descoperire.
2. Abordarea procesului creativității din diferite perspective teoretice: psihanaliza, behaviorismul, teoria umanistă, teoria transpersonală etc. Definirea rolului creativității în dezvoltarea și optimizarea personalității, rolul ei în procesul educativ cât și la nivelul societății.
3. Analiza etapelor ce compun procesul complex al creativității (germinare, insight, elaborare și valorizare a produselor create).
4. Descrierea unor manifestări creative ce au loc la nivelul societății (manifestări culturale, artistice, terapia prin artă, invenții și inovații etc.) și al educației (intervenția prin artă în școală, diferite activități creative).
5. Prezentarea factorilor care stimulează creativitatea dar și a celor care blochează intenția creatoare. Propunerea unor proiecte de implementare a creativității ca obiectiv educativ în procesul de formare a elevilor. Implicarea școlii în dezvoltarea abilităților creative prin activități artistice inedite.
6. Susținerea unei noi perspective asupra personalității moderne, definită și formată prin creativitate, spirit entuziast și liber, capabilă de adaptare continuă la situații noi, la o societate în continuă schimbare.
Sunt invitați să participe: cadre didactice și cercetători, psihologi, psihoterapeuți și studenți interesați de această tematică. Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv cu recunoaștere academică, urmând a fi indexat în baze de date internaționale. Sunt oferite diplome nominale de participare.
TERMENE LIMITĂ
10 aprilie, 2019 – Înscriere - trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba română și engleză (până la 250 de cuvinte și 3 cuvinte cheie).
28 aprilie, 2019 - Trimiterea lucrărilor in extenso (între 8 și 10 pagini).
30 aprilie, 2019 - Confirmarea acceptării lucrărilor.
Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail:
acadconference@yahoo.ro sau
marinela.rusu@ices.acadiasi.ro
Rugăm participanţii să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor.

This website uses cookies. By continuing to browse you agree to this and Conferize's terms of service.